Mediācija

Mediācija ir brīvprātīgs process nolūkā palīdzēt strīda pusēm ar neitrālas trešās personas palīdzību rast pašiem savu risinājumu, noskaidrojot strīda pamatā esošās intereses un būvējot tiltu pār pretrunu aizu.

1. Sagatavošanās un mediatora sākotnējais paziņojums

Šajā posmā mediators iepazīstina puses ar sevi un izsaka sākotnējo paziņojumu, kurā nosaka procesa kārtību. Šajā brīdī īsumā arī tiek aprakstīti mediācijas principi un procesa mērķi. Puses un mediators vienojas par kārtību, kādā process risināsies, un galvenajiem noteikumiem, kuri jāievēro.

2. Pušu pieteikumi un mediatora kopsavilkums

Katra puse izklāsta strīda būtību no sava viedokļa. Mediators atzīmē pušu apgalvojumus un izdara kopsavilkumu, vienlaikus nodrošinot pusēm iespēju uzklausīt vienai otras lūgumus un paziņojumus.

3. Problēmjautājumu noskaidrošana un uzskaite (dienaskārtības noteikšana)

Mediators noskaidro problēmjautājumus, kuriem būtu galvenokārt jāpievēršas mediācijas procesā un pie kuriem pusēm ir jāstrādā, lai sadarbojoties mēģinātu rast pieņemamus risinājumus.

4. Faktu konstatācija un tiesiskais regulējums

Puses tiek mudinātas atklāt pēc iespējas vairāk informācijas un kopīgi īstenot faktu apkopošanas procesu. Šajā procesā mediators rosina puses tieši sazināties vienai ar otru un mēģina noskaidrot katrai pusei piešķirtās juridiskās tiesības. Turklāt tiek noskaidrotas pušu intereses un vajadzības.

5. Privāta tikšanās

Privātas tikšanās laikā ar mediatoru pusēm tiek dota iespēja izteikt viedokļus un sniegt informāciju, ja viņiem tā šķiet ērtāk nekā kopīgās sanāksmēs. Privāta tikšanās tāpat var palīdzēt pusēm sagatavoties sarunām, izpētīt iespējas un pārliecināties, vai konkrētie priekšlikumi ir reālistiski.

6. Kopīgas sarunas

Tās rada pamatu kopīgai problēmu risināšanai, saskaņojot vienošanos, un nepieciešamības gadījumā tām var sekot turpmākas privātas tikšanās un kopīgas sanāksmes.

7. Noslēguma sanāksme

Noslēguma sanāksmē puses tiekas mediatora klātbūtnē, lai apspriestu problēmjautājumus un varbūtējās risinājuma iespējas. Mediators sekmē noslēguma sarunu norisi un palīdz detalizēti izstrādāt vienošanos. Vai arī mediācijas process ir jāpārceļ vai jāizbeidz.

Saistībā ar mediāciju visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

1. Kas ir mediācija?

Mediācija ir mierīgs strīda izbeigšanas veids. Tas ir process, kas palīdz Jums un otrai pusei nonākt pašiem pie sava risinājuma, kurš vislabāk atbilst jūsu abu interesēm.

2. Cik maksā mediācija?

Ēku Saglabāšanas un Energotaupības Birojs (ESEB) neprasīs Jums maksāt par mediāciju – Jums tikai jāsedz administrēšanas izmaksas 20 EUR apmērā par visu procesu.

3. Kas man būtu nepieciešams mediācijas procesam?

Jums nekas nav nepieciešams – Jums tikai jāzina, ar ko neesat apmierināts un ko vēlaties panākt.

4. Ja nu man nav piekļuves nepieciešamajiem dokumentiem vai arī tādu nav?

Jums nav vajadzīgi dokumenti, lai ierosinātu mediācijas procesu. Gluži pretēji – mediācija nenozīmē pierādīt, ka Jums ir taisnība, bet otrai pusei taisnības nav. Mediācijas nolūks ir veicināt savstarpēju izpratni par problēmu, kas pusēm radusies, un pārvarēt pretrunas, lai panāktu vienprātību un rastu risinājumu.

5. Vai mediācija var atrisināt strīdus tikai starp divām pusēm?

Nē. Procesā ir iesaistītas visas strīdā iesaistītās puses.

6. Vai vienu pusi veidojoša cilvēku grupa var iecelt pārstāvi mediācijas procesam?

Jā. Dalībnieki var iecelt vienu pārstāvi, kas procesā pārstāv un rīkojas viņu vārdā.

7. Kurā konflikta stadijā var izmantot mediāciju?

Mediāciju var izmantot jebkurā konflikta stadijā. Lai gan mediāciju ir ieteicams izvēlēties kā pirmo soli risinājuma meklējumos.

8. Ja nu otra puse/puses atsakās no mediācijas?

Dalība mediācijā ir brīvprātīga. Vienas puses atteikšanās piedalīties nozīmē procesa izbeigšanu.

9. Kur notiek mediācija?

Jebkurā vietā, par kuru abas puses vienojas. Tātad jebkurā birojā, mājās, kafejnīcā var norisināties mediācijas process.

10. Kā mediācija atšķiras no šķīrējtiesas?

Mediators nav lēmumu pieņēmējs. Mediācijas procesā puses saglabā kontroli pār strīda norisi, un vēlāk pieņemtais lēmums ir pilnībā viņu pašu ziņā. Turpretī šķīrējtiesa nosaka, ka šķīrējtiesnesis vai šķīrējtiesnešu sastāvs pieņem vienbalsīgu lēmumu par problēmas risinājumu. Mediācija ir neformālāka nekā šķīrējtiesas process, jo rezultātu nenosaka piemērojamie normatīvie akti.

11. Kāda veida strīdus var risināt mediācijā?

Visu veidu strīdi ir piemēroti mediācijai. Tomēr ESEB specializējas un nodrošina individuāli pielāgotu pieeju, kas ir īpaši izstrādāta ar [dzīvojamo] ēku fondu saistītu strīdu pienācīgai risināšanai.

12. Vai man ir vajadzīgs jurists, lai piedalītos mediācijā?

Nē, Jums nav vajadzīgs. Taču, ja Jums jau ir jurists, tad Jūs varat uzaicināt viņu piedalīties mediācijas procesā.

13. Ja nu mans jurists atsakās no mediācijas?

Jūs vienalga varat piedalīties procesā – arī bez sava jurista.

14. Kurš var būt mediators?

Mediatori ir neitrālas personas, ko puses ieceļ strīdu risināšanas procesa atvieglošanai. Mediatori ir apmācīti profesionāļi, kurus reģistrē un sertificē valsts izveidota iestāde.

15. Ja nu es vēlos nomainīt mediatoru?

Jā, Jūs to varat, taču lūdzam ņemt vērā, ka tādā gadījumā viss process sāksies no sākuma.

16. Cik ilgi ilgst mediācija?

Līdz abas puses panāk apmierinošu savas problēmas risinājumu. Ja nekāds risinājums nav iespējams, jebkura no pusēm strīdu var nodot izskatīšanai tiesā.

17. Vai mediācija ir konfidenciāla?

Mediācija ir stingri konfidenciāla – neviens, izņemot puses un mediatoru, nezina par notiekošo, un visa procesā atklātā informācija vēlāk nedrīkst tikt izmantota tiesā. Tāpēc Jūsu mediators nevar sniegt liecību tiesā, ja tāda vēlāk ir nepieciešama (izņemot noziedzīgu nodarījumu gadījumus).

18. Vai mediācija atrisinās manu problēmu?

Nē. Mediācija palīdzēs Jums rast risinājumu, kas būs vispiemērotākais vissvarīgākajai personai – tas ir, Jums.

19. Kā es varu būt pārliecināts, ka mediators vispār ir objektīvs un neitrāls?
Mediatori ir profesionāļi, kas ir apmācīti jebkurā strīdā ieņemt neitrālu pozīciju. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mediators nav neitrāls, Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt procesu.

20. Kas notiek, kad otra puse nerīkojas atbilstoši panāktajam lēmumam?

Ja puse nepilda mediācijas gaitā panāktā izlīguma nosacījumus, Jūs varat vērsties tiesā un lūgt panāktā lēmuma izpildi.

Sazināšanās saistībā ar mediāciju

Ja vēlaties ar mums sazināties saistībā ar mediāciju, Jūs varat lejupielādēt veidlapu PDF formātā un nosūtīt to mums pa pastu.

Jūs varat arī aizpildīt mūsu Mediācijas veidlapu tiešsaistē, nospiežot uz zemāk redzamās pogas