Skip to main content

Nodrošinot vietējām ieinteresētajām pusēm zināšanas, prasmes un resursus, projekta “DE-JĀ!” mērķis ir radīt ilgstošas pozitīvas pārmaiņas un veicināt ilgtspējīgu attīstību kopienas līmenī. Šo ieinteresēto personu vidū ir ēku pārvaldnieki un vecākie, pašvaldību darbinieki un aktīvi iedzīvotāji. Veicinot zināšanu apmaiņu un uzlabojumus kopienā, tiek plānts uzlabot ēku renovācijas vispārējo kvalitāti visā reģionā.

Projekta sanāksmes kalpos kā platforma ieinteresētajām personām, lai padziļinātu izpratni par dažādiem ēku renovācijas projektu aspektiem. Dalībnieki gūs vērtīgu ieskatu par šādu projektu uzsākšanu, izstrādi un īstenošanu. Turklāt viņi iegūs būtisku informāciju par nepieciešamo dokumentāciju, pieejamajiem finansējuma avotiem, administratīvajām procedūrām un biežāk sastopamajām problēmām, kas bieži kavē renovācijas procesu.

Projekta “DE-JĀ!” rezultātā visu līmeņu vietējās iestādes tiks nodrošinātas ar visaptverošu zināšanu bāzi, būtiskām prasmēm un atbilstošu informāciju. Tas ietver arī veidlapu un veidņu nodrošināšanu, ko var izmantot ēku renovācijas projektu īstenošanas laikā. Palielinot lēmumu pieņēmēju un ieinteresēto personu spējas, projekts veicinās labāku sadarbību un sinerģiju vietējās kopienās.

“DE-JĀ!” projektā tiks pielietota vertikālās hierarhijas pieeja, nodrošinot kopienas mobilizāciju visos pašvaldības līmeņos. Šī iekļaujošā pieeja pilnvaros vietējās ieinteresētās puses, nodrošinot tās ar ilgtermiņa zināšanām, spējām un instrumentiem, kurus var patstāvīgi izmantot neatkarīgi no Ēkubiroja tiešās iesaistes. Maksimāli izmantojot vietējo cilvēkresursu kompetences un zināšanas, iniciatīvas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ēku renovācijas praksi visā reģionā.

“DE-JĀ!” projekta radītais ieguvums sniedzas ārpus ēku renovācijas jomas. Uzlabotā sadarbība un sadarbība starp lēmumu pieņēmējiem, ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem vietējās kopienās radīs efektīvāku un iekļaujošāku sistēmu turpmākajiem centieniem. Stiprinot šīs attiecības, projekta mērķis ir veicināt Latvijas kopienu piederības sajūtu un kopīgu atbildību par ilgtspējīgu attīstību.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.